Трябва ли всички собственици в етажната собственост да плащат за ремонт на покрив ?

Много често се случва наши клиенти да ни задават един въпрос: Трябва ли всички собственици да плащат за ремонта на покрива, или покрива е грижа на живущите на последния етаж?

Довода „На мен не ми тече, оправяй се сам”

remont

Тези думи обикновено чуват от съседите си, живущите на последен етаж в един блок. Почти винаги когато на покрива се появят проблеми с хидроизолацията, и се стигне до ремонтиране на покрива, възникват спорове сред живущите в сградата. Някои от живущите на по- долните етажи отказват да участват в набирането на средства за ремонта с довода че „на тях не им тече”.

Това твърдение не е вярно, защото покрива е част от общите части на сградата, и течове биха довели до много тежки повреди по конструкцията на блока. Освен неприятната среда за живеещите на последния етаж може да се стигне до „провисване” на покривната плоча или ръжда по металните части на сградата, което е критично за цялостното състояние на сградата. Ремонта на покриви е необходим освен заради материалните повреди по сградата, и заради възможно развитие на бактерии и насекоми от появилата се влага.

Закона относно ремонта на покриви

Всъщност според приетия закон в Р. България отговора на горния въпрос е се крие в “Закона за управление на етажната собственост”. Относно ремонт на покриви и ремонт на общи части, Съгласно т.9 Чл. 6. (1) т.9 от този закон:

bit_hid

”Собствениците са длъжни да заплащат разходите за основния, текущия или неотложния ремонт, за реконструкцията, преустройството и обновяването на общите части на сградата съразмерно с притежаваните идеални части в тях;”
Въпреки така действащия закон, в някои случай има нерешими спорове или финансова невъзможност ремонта на покрива да се поеме от всички. Тогава живеещите на последните етажи са принудени да разрешават проблема с течащия покрив и хидроизолацията сами, със собствени средства, без помощта на съседите от по- долните етажи.

Тази случка, в която за ремонта на покрива отделни собственици, плащат от собствения си джоб, не е единична. В този случай финансиралите ремонта собственици имат право да потърсят парите си за извършената работа и положената хидроизолация, по съдебен път. Тези собственици които плащат от джоба си разходите за общия ремонт на покрива, може да предявят иск срещу собствениците, които са отказали да участват в тези разходи и въз основа на оценки и фактури за работа, съдът да разпореди и некоректните да платят дължимото. Според т.7 Ако разходите, извършени от собственик, не бъдат възстановени по реда на ал. 6, той има право да предяви иск срещу останалите собственици, които отговарят солидарно за възстановяването им.

Новият закон предвижда глоби за лицата, отговорни за сериозни нарушения, които не предприемат необходимите мерки, за ремонт на покрива и поддръжка на сградата. Пример за това е Чл. 55. (1) Собственик или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице или с имуществена санкция от 150 до 350 лв.

Спестете си главоболията от съдебни битки, създайте „фонд Обновяване и ремонт”

Колкото и строг да е закона, съдебните дела са дълъг и бавен процес, освен това рискувате да влезете във „война” със съседите си заради ремонта на покрива. За да се предотврати такъв риск от липса на средства за ремонт на покриви, ние препоръчваме освен таксите за текущи месечни разходи, от етажната собственост да се създаде „Фонд за жилищно обновяване и поддръжка”, в който чрез допълнителна месечна сума да се събира от всеки живущ такса за бъдещи ремонти. Тази такса би била символична, в сравнение с тази, която би се наложила ако се събират пари извънредно, накуп при възникнала нужда от ремонт на покрива.

hidro

 

Comments for this post are closed.