Монтаж на битумни керемиди Tegola Canadese

монтаж на битумни керемиди
ВЪВЕДЕНИЕ
Предпоставка за правилното и лесно полагане на битумните керемиди е покривната обшивка да бъде гладка, чиста и суха. Тя може да бъде изпълнена от калибровани дъски, OSB плоскости или друга равна дървена основа.

МАРКИРАНЕ НА ПОКРИВА

За да се извърши по-бърз и лесен монтаж, се препоръчва покривът да бъде оразмерен по следната схема (фиг.1):
• прекарваме с маркер (оразмерителна ролетка) линията Х-У, успоредна на улука, на разстояние 34 см от стрехата;
• определяме приблизително центъра на покрива и фиксираме т.А;
• от всяка страна на т.А, на произволно равно разстояние (около 150 см) от нея, по линията Х-У, определяме и маркираме т.B и т.C;
• като използваме отново оразмерителната рулетка (маркера), с единия й край прикрепен към т.B и с дължина по-голяма от разстоянието AB (примерно около 200 см), но по-малко от разстоянието BC, описваме дъга над т.A. Повтаряме същата операция с център т.C и описваме втора дъга;
• пресечната точка на двете дъги е в т.D, която, като я съединим с т.А определя, линията А-D, перпендикулярна на линията Х-У;
• прекарваме линията Z на разстояние 63,7 см от А-D и линията К, на разстояние от 18,2 см от Z към върха на покрива, успоредни на нея;
• започвайки от линията Х-У, правим други хоризонтални успоредни на Х-У линии на разстояние 24,5 см, до достигане на билната линия.

фиг.1 Маркиране на покрива

монтаж на битумни керемиди

ПОЛАГАНЕ НА БИТУМНИТЕ КЕРЕМИДИ

Положете самозалепваща битумна лента Start Coppo по протежение на стрехата, с широчина 25 см. (фиг.2);
Положете първия ред битумни керемиди, подравнени по линията Z (фиг.3). Положете втория ред битумни керемиди, подравнени по линията K. Положете третия ред битумни керемиди, подравнени по линията Z. Полагането на четвъртия ред битумни керемиди стартира отново от линията K. Полагането на петия ред битумни керемиди стартира отново от линията Z.

Фиг.2 Полагане на Start Coppo и първи ред керемиди Master Coppo

монтаж на битумни керемиди

Фиг.3 Полагане на втори ред керемиди Master Coppo

монтаж на битумни керемиди

Внимание:
Преди полагането на всеки лист от Master Coppo внимателно премахнете предпазния филм, както от гърба на керемидата, така и от зоната на хоризонтално припокриване.

Фиг.4 Лист от Master Coppo

монтаж на битумни керемиди

НАКЛОНИ

Минималният наклон, при който се извършва механичен монтаж на битумни керемиди с пирони, е 35 % ( 190). При изпълнението на покриви в планински райони или при дължина на ската по-голяма от 7 м, се обърнете към представител на ВИ ДЖИ ЕФ за допълнителна информация по уточняване на детайлите.

МЕХАНИЧЕН МОНТАЖ (КОВАНЕ) НА БИТУМНИТЕ КЕРЕМИДИ

Използвайте поцинковани или галванизирани пирони с по-широки глави, с дължина, съобразена с дебелината и типа на покривната повърхност. Приковете всеки лист битумна керемида Master Coppo с 5 пирона, точно в зоната, показана на фиг.5. Уверете се, че пиронът е приковал и битумната керемида, намираща се под тази, която в момента монтирате.
ВАЖНО: За наклони, по-големи от 600, използвайте 10 пирона за монтажа на всеки лист битумна керемида, като дублирате пироните за приковаване на керемидата, по начина, оказан на фиг.6.

монтаж на битумни керемиди

монтаж на битумни керемиди

УЛАМА

Апликирайте битумна мембрана (с ширина 100 см), симетрично на централната ос на уламата по протежението й, както и стартиращ ред Coppo, след което апликирайте битумните керемиди върху мембраната.
Положете битумните керемиди по единия от скатовете на покрива и ги отсечете на 5 см от центъра на уламата.
Положете битумните керемиди и по другия скат на покрива, следвайки същите инструкции. Подлепете внимателно керемидите в зоната на изрязване с Bitustick. Не използвайте пирони за фиксиране на керемидите най-малко на разстояние от 40 см от центъра на уламата.(фиг.10)

Фиг. 10 Изпълнение на улама

монтаж на битумни керемиди

ДЕТАЙЛИ

Всички детайли (комини, улами, бордове и др.) могат да бъдат изпълнени с обшивки (от медна или прахово боядисана ламарина и др) или с битумна мембрана. Покривните аксесоари TEGOLA CANADESE като: покривни прозорци ZENITH, стопери за сняг, отдушници и други, гарантират окомплектоването на покрива с всички необходими детайли и осигуряват цялостното завършване на покривната система.
Битумните керемиди Master Coppo са със самозалепващи се езици, които се активират с повишаване на температурата и осигуряват цялостното залепване на керемидите една за друга, с което се предотвратява възможността вятъра да ги повдигне. При полагане на битумните керемиди в студено време или във ветровити райони, керемидите трябва да бъдат темперирани в отопляемо помещение, необходимо е и да се притиснат една към друга, за да се осигури залепването помежду им.

ВНИМАНИЕ

• Не съхранявайте палетите един върху друг, за да предотвратите залепването на керемидите една за друга в опаковките!
• Не излагайте палетите под пряко въздействие на атмосферните влияния!
• Използвайте битумни керемиди с един и същ производствен код (партида) за направата на един покрив!
• Битумните керемиди трябва да се полагат при температура на въздуха, не по-малка от 50С и в слънчево време!

Comments for this post are closed.