Инструкции за монтаж на битумни керемиди Tegola Canadese Rectangular

Битумни керемиди Tegola Canadese Rectangular

битумни керемиди

Предпоставка за правилното и лесно полагане на битумните керемиди е покривната обшивка да бъде гладка, чиста и суха. Тя може да бъде изпълнена от калибровани дъски, OSB плоскости или друга равна дървена основа.

МАРКИРАНЕ НА ПОКРИВА

За да се извърши по-бърз и лесен монтаж се препоръчва покривът да бъде оразмерен по следната схема (фиг. 1):

 • прекарваме с маркер (оразмерителна ролетка) линията Х-У, успоредна на улука, на разстояние 19,5 см от стрехата;
 • определяме приблизително центъра на покрива и фиксираме т.А;
 • от всяка страна на т.А, на произволно равно разстояние (около 150 см) от нея, по линията Х-У определяме и маркираме т.B и т.C;
 • като използваме отново оразмерителната ролетка (маркера), с единия й край прикрепен към т.B и с дължина по-голяма от разстоянието AB (примерно около 200 см), но по-малко от разстоянието BC, описваме дъга над т.A. Повтаряме същата операция с център т.C и описваме втора дъга;
 • пресечната точка на двете дъги е в т.D, която като я съединим с т.А определя линията А-D, перпендикулярна на линията Х-У;
 • прекарваме още една линия Z към върха на покрива, успоредна на линията А-D, на разстояние 12,5 см и така маркираме централната линия;
 • започвайки от линията Х-У, правим други хоризонтални успоредни на Х-У линии на разстояние 14,5 см, до достигане на капаците.

битумни керемиди

 

ПОЛАГАНЕ НА БИТУМНИТЕ КЕРЕМИДИ

Нанесете ивица битумно лепило Bitustick по продължение на стрехата. Изрежете видимата част на керемидите (т.нар. езици) (фиг.2), за да формирате началния ред. Подравнете по линията X-Y и го приковете към покрива, подвеждайки по линия Z.(фиг.3).
Положете първия ред керемиди, стартирайки от централната линия A-D. Положете втория ред керемиди, стартирайки от линията Z.
Приложете така описаната последователност на полагане на редовете керемиди, докато завършите изцяло всички скатове на покрива. Подвеждането и подравняването на керемидите са улеснени чрез използването на прорези (маркери) в горният край на всеки лист битумна керемида.

битумни керемиди

НАКЛОНИ

Минималният наклон, при който се извършва механичен монтаж на битумни керемиди с пирони е 25 % ( 140). При изпълнението на покриви в планински райони или при дължина на ската по-голяма от 7 метра, се обърнете към представител на ВИ ДЖИ ЕФ за допълнителна информация по уточняване на детайлите.

МЕХАНИЧЕН МОНТАЖ (КОВАНЕ) НА БИТУМНИТЕ КЕРЕМИДИ

Използвайте поцинковани или галванизирани пирони с по-широки глави, с дължина, съобразена с дебелината и типа на покривната повърхност. Приковете всеки лист битумна керемида RECTANGULAR с пет пирона, точно в зоната, показана на фиг.5. Уверете се, че пиронът е приковал и битумната керемида, намираща се под тази, която в момента монтирате.
ВАЖНО: За наклони, по-големи от 600, използвайте седем пирона за монтажа на всеки лист битумна керемида, като дублирате пироните във втората и четвъртата зона на приковаване на керемидата, по начина, показан на фиг.6.

битумни керемиди

БИЛА

Монтирайте последния ред битумни керемиди, така че нелицевата част на листа да излиза над билната линия и прегънете надстърчащата част на керемидата, за да защитите билото.
За да получите билните елементи, нарежете битумната керемида на 4 части (фиг.7). Преди да ги монтирате, ги прегънете и ги позиционирайте по протежение на билната линия (виж фиг.8). Фиксирайте билния елемент с по два пирона, в зоната, която ще бъде препокрита от следващия билен елемент.(фиг.8). Видимата част на билния елемент е 14,5 см.

битумни керемиди

УЛАМА

Апликирайте битумна мембрана (с ширина 100 см), симетрично на централната ос на уламата по протежението й, след което положете битумните керемиди върху мембраната. Възможни са два начина за изпълнение на детайла “улама”:
Тип А – битумните керемиди от двата ската се кръстосват едни с други и се задигат по срещуположния скат на най-малко 25 см от централната ос на уламата. Битумните керемиди не се приковават с пирони на разстояние най-малко 40 см от центъра на уламата (фиг.9)

битумни керемиди

Тип В – Положете битумните керемиди по единия от скатовете на покрива и ги задигнете по срещуположния скат най-малко на 25 см от центъра на уламата. Положете битумните керемиди и по другия скат на покрива, така че те леко да припокриват центъра на уламата. Маркирайте центъра на уламата като използвате оразмерителна ролетка, изрежете битумните керемиди от втория скат, водейки се по маркираната линия по протежение на уламата. Подлепете внимателно керемидите в зоната на изрязване с Bitustick. Не използвайте пирони за фиксиране на керемидите най-малко на разстояние 40 см от центъра на уламата.(фиг.10)

битумни керемиди

ДЕТАЙЛИ

Всички детайли (комини, улами, бордове и др.) могат да бъдат изпълнени с обшивки (от медна или прахово боядисана ламарина и др) или с битумна мембрана. Покривните аксесоари TEGOLA CANADESE като: покривни прозорци ZENITH, стопери за сняг, отдушници и други, гарантират окомплектоването на покрива с всички необходими детайли и осигуряват цялостното завършване на покривната система.
Битумните керемиди RECTANGULAR са окомплектовани със синхронизирани термо-залепващи точки, които се активират с повишаване на температурата и осигуряват залепването на керемидите една за друга. По този начин се предотвратява възможността вятърът да повдигне езиците им. При полагане на битумните керемиди в студено време или във ветровити райони е необходимо керемидите да бъдат темперирани в отопляемо помещение и да се притиснат една към друга при полагане, за да се осигури залепването помежду им.

ВНИМАНИЕ

 • Не съхранявайте палетите един върху друг, за да предотвратите залепването на керемидите една за друга в опаковките!
 • Не излагайте палетите под пряко въздействие на атмосферните влияния!
 • Използвайте битумни керемиди с един и същ производствен код (партида) за направата на един покрив!
 • Битумните керемиди трябва да се полагат при температура на въздуха, не по-малка от 50С и в слънчево време!
Comments for this post are closed.